เครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสากหรรม (มอก.) | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ เครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสากหรรม (มอก.) – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

VRSTEEL ข่าวสาร

เครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสากหรรม (มอก.)

21/11/2019

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์-มอก
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลักประกันให้กับผู้บริโภค หรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่าและเหมาะสมกับราคา

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกฎหมายบังคับ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้นซึ่งจะต้อง
มีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดแสดงไว้ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย

cl

Share / Save

Support