PRODUCT DETAIL-Hot-rolled round bar-VRsteels Page not found – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

สินค้า | เหล็กเพลาดำ

เหล็กเพลาดำ

ประเภท : เหล็กรูปพรรณรีดร้อน


เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดร้อน สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปร้อนเพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือนำไปกลึงให้เป็นรูปร่างตามความต้องการ

14-hot-rolled-round-bars-4

Nominal Sectional Diameter Weight
(kg./m.)
Weight
(kg./piece)
6m.
mm. in.
19.05 3/4 2.24 13.44
22.23 7/8 3.05 18.30
25.40 1 3.98 23.90
28.58 1 1/8 5.03 30.20
31.75 1 1/4 6.21 37.26
34.93 1 3/8 7.52 45.12
38.10 1 1/2 8.95 53.70
41.28 1 5/8 10.50 63.00
44.45 1 3/4 12.20 73.20
47.63 1 7/8 14.00 84.00
50.80 2 15.90 95.40
53.98 2 1/8 17.90 107.40
57.15 2 1/4 20.00 120.00
60.33 2 3/8 22.40 134.40
63.50 2 1/2 24.90 149.40
66.68 2 5/8 27.40 164.40
69.85 2 3/4 30.10 180.60
73.03 2 7/8 32.90 197.40
76.20 3 35.80 214.80

Support