PRODUCT DETAIL-Expanded Metal-VRsteels Page not found – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

สินค้า | ตะแกรงฉีก

ตะแกรงฉีก

ประเภท : สินค้าเหล็กชนิดอื่น


การนำเอาแผ่นโลหะมาทำการฉีกให้เป็นช่องรูปข้าวหลามตัด โดยแต่ละมุมจะยังคงยึดติดและต่อกันอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเป็ฯการเพิ่มความแข็งแรงของ โครงสร้างและลดน้ำหนักของแผ่นโลหะในเวลาเดียวกันคุณสมบัติของ ตะแกรงเหล็กฉีก คือมีความแข็งแรงสูง, รับน้ำหนักกดบนแผ่นได้มากโดยไม่บิดงอหรือเสียรูป มีความฝืดบนผิวหน้าสูง. น้ำหนักเบา, สวยงาม ตะแกรงเหล็กฉีก สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทำรั้ว, ทำทางเดินเหนือศีรษะ, ใช้ในงานก่อสร้างแทนการผูกเหล็ก, ทำไส้กรอง, ทำแผ่นกั้นช่องระบายอากาศ, ชั้นโชว์สินค้า เป็นต้น

24-expanded-metal-4

Nominal Size
(ft. x ft.)
Code Thickness
(mm.)
Short Wide
(mm.)
Long Wide
(mm.)
Wide
(mm.)
Weight
(kg./piece)
4'x8'
4 x 8 XS 11 4.50 34.00 99.99 7.00 43.10
4 x 8 XS 12 6.00 34.00 99.99 7.00 57.00
4 x 8 XS 21 4.50 36.00 99.99 7.00 40.70
4 x 8 XS 22 6.00 36.00 99.99 7.00 54.40
4 x 8 XS 31 1.20 12.00 30.50 1.50 7.01
4 x 8 XS 32 1.60 12.00 30.50 2.00 12.50
4 x 8 XS 33 2.30 12.00 30.50 3.00 9.03
4 x 8 XS 41 1.60 22.00 50.80 2.00 6.80
4 x 8 XS 42 2.30 22.00 50.80 3.00 12.20
4 x 8 XS 43 3.00 22.00 50.80 3.50 23.80
4 x 8 XS 51 1.60 25.00 61.00 2.50 7.50
4 x 8 XS 52 2.30 25.00 61.00 2.50 12.90
4 x 8 XS 53 3.00 25.00 61.00 4.00 23.90
4 x 8 XS 61 2.30 34.00 76.20 3.00 9.50
4 x 8 XS 62 3.00 34.00 76.20 4.00 17.60
4 x 8 XS 63 4.50 34.00 76.20 5.00 30.90

Support