CLIENT LOG-IN

BUSINESS NEWS

1

เหล็กเพลา

17/08 2012

     เหล็กเพลา แบ่งเป็น 2 ชนิดคือเพลาที่มาจากการรีดเหล็กร้อน ซึ่งจะเรียกกันว่าเพลาดำ กรรมวิธีก็จะเหมือนกับเหล็กเส้นกลมต่างกันคือคุณสมบัติของเหล็ก และความกลม เนื่องจากเหล็กเพลาจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอุตสาหกรรมจึงเน้นในเรื่องความกลม และความสวยงาม ซึ่งต่างจากเหล็กเส้นจะมีความกลม ที่ไม่ค่อยเน้นความกลมมากนัก เพราะเมื่อนำไปใช้งานก็สามารถรับแรงได้เหมือนกัน  เหล็กเส้นกลมถูกออกแบบให้รับแรงดึงได้น้อยกว่าคือ แรงเค้นดึงที่จุดยืด(Yield Point)ที่ 24 กก./ตร.ซม. ซึ่งเปรียบเทียบกับเหล็กเพลา  S45C ก็จะรับแรงได้ใกล้เคียงกับเหล็กเส้น SD40 ที่ 45 กก./ตร.ซม. 
เพลาที่มาจากการรีดร้อนนี้บางครั้ง เรียกเป็น เพลาฟ้า หรือเพลาแดง เพื่อใช้เป็นการแยกประเภท เกรดของเพลาด้วย ว่าเหล็กเพลาที่มีสีลักษณะนี้ รับแรงได้มากกว่า เหล็กเพลาธรรมดา  และเนื่องจากเหล็กเพลาผลิตได้ยากกว่าเหล็กเส้นกลมจึงมีราคาแพงกว่าเหล็กเส้นกลมประมาณ 5-10 %
     เหล็กเพลาขาว มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cold Drawn Bar เรียกตามการผลิตที่เกิดขึ้นจากการนำเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กเพลาดำ ไปดึงเย็นอีกครั้งหนึ่ง เหล็กที่นำไปดึงเย็นแล้วนี้จะเปลี่ยนคุณสมบัติทำให้เหล็กจะเปลี่ยนจากสีเทาดำ เป็นสีเทาเงิน ๆ จึงเรียกว่าเหล็กเพลาขาวตามลักษณะของเหล็ก เหล็กเพลาขาวนี้จะมีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็กเพลาดำ แต่จะมีการยืดหยุ่นน้อยกว่า 


แหล่งข่าวจาก http://kimsengsteel.com/recommend.php